Algemene deelnemersvoorwaarden KAAFTENHAAF

1.0 Algemeen

1.1 Kaaftenhaaf.nl is een trademark en website van Wijnkoperij Henri Bloem op het Levendaal 98 in Leiden. Wijnkoperij Henri Bloem heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de kaaftenhaaf.nl website te wijzigen. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

Wijnkoperij Henri Bloem verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

1.2 Deze Algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Wijnkoperij Henri Bloem en een deelnemer van een evenement/cursus van KAAFTENHAAF. Deze Algemene Deelnemersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder deelnemer (hierna: ‘de Deelnemer’) wordt voor deze Algemene Deelnemersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Wijnkoperij Henri Bloem sluit ter zake van het bijwonen van een door KAAFTENHAAF dan wel door een derde in het lokaal van KAAFTENHAAF (hierna: ‘het Lokaal’, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Lokaal grenzende openbare weg waartoe Henri Bloem op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is of een andere locatie, ingezet door Wijnkoperij Henri Bloem, te organiseren evenement/cursus. Daarnaast worden deze Algemene Deelnemersvoorwaarden van toepassing verklaard voor eenieder die enig evenement/cursus in het lokaal bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Wijnkoperij Henri Bloem heeft gesloten.

1.3 Wijnkoperij Henri Bloem zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Lokaal naar wens van de Deelnemer te laten verlopen. Wijnkoperij Henri Bloem zal optimale zorgvuldigheid jegens de Deelnemer betrachten. Wijnkoperij Henri Bloem zal tevens trachten de evenementen in het Lokaal ongestoord te laten plaatsvinden. Wijnkoperij Henri Bloem spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Deelnemer tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Deelnemer zo veel mogelijk te waarborgen. Wijnkoperij Henri Bloem verneemt graag suggesties van de Deelnemer ter verbetering van de dienstverlening. De Deelnemer kan ter zake te allen tijde contact opnemen met de eigenaar van Wijnkoperij Henri Bloem. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Wijnkoperij Henri Bloem hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 Alle door Wijnkoperij Henri Bloem, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Wijnkoperij Henri Bloem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Wijnkoperij Henri Bloem en door derden aan de Deelnemer gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Deelnemer te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare medewerkers van Wijnkoperij Henri Bloem te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van het Lokaal, ook als de Deelnemer het Lokaal heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement/cursus.

2.3 De Deelnemer is niet bij voorbaat gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Deelnemer het toegangsbewijs van een derde anders dan Wijnkoperij Henri Bloem heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Wijnkoperij Henri Bloem om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. De eigenaar van Henri Bloem kan hier naar eigen inzicht van afwijken. Indien de Deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

3.0 Doorverkoop e.d.

3.1 De Deelnemer mag het toegangsbewijs voor een evenement/cursus, bij verhindering van deelname aan het desbetreffende evenement, overdragen aan of ten verkoop aan te bieden aan derden.

3.2 De Deelnemer is jegens Wijnkoperij Henri Bloem gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement/cursus en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van Wijnkoperij Henri Bloem.

3.3 De Deelnemer die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt of verkoopt is verplicht om de aan hem als Deelnemer opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Wijnkoperij Henri Bloem voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Als de Deelnemer zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Deelnemer een direct opeisbare boete van € 10.000, – per overtreding aan Wijnkoperij Henri Bloem verschuldigd en € 5.000, – voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van Wijnkoperij Henri Bloem om van de Deelnemer bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Annuleringsbeleid cursussen en evenementen

4.1 Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer/cursist wordt het betaalde bedrag teruggestort op een door de deelnemer/cursist aangegeven bankrekening. Annulering dient te allen tijde per mail worden gedaan.

4.2 In geval de annulering een evenement betreft wordt het deelnamebedrag volledig teruggestort als deze minimaal 1 week voor aanvang van het evenement plaatsvindt. Bij annulering binnen 1 week voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4.3 In geval de annulering een cursus betreft wordt het cursusbedrag volledig teruggestort als deze minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt 25% van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering wordt te allen tijde € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

4.4 In overeenstemming met 3.1 mag de deelnemer/cursist zijn toegangsbewijs overdragen aan een derde persoon. In geval van een cursus dient de naam van deze persoon uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eerste cursusdag per mail doorgegeven te worden.

4.5 Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten.

5.0 Verblijf in het Lokaal

5.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Lokaal dient de Deelnemer zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Deelnemer is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare medewerker(s) van Wijnkoperij Henri Bloem gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een medewerker van Wijnkoperij Henri Bloem de Deelnemer op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Deelnemer voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Lokaal worden ontzegd, zonder dat de Deelnemer enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

5.2 Het is de Deelnemer onder meer verboden: a. aan derden in het Lokaal goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. (huis-)dieren het Lokaal in te brengen; c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Lokaal mee te brengen; d. naar het oordeel van een medewerker van Wijnkoperij Henri Bloem gevaarlijke en/of voor de deelnemers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Lokaal in te brengen c.q. met zich mee te voeren; e. Drugs in het Lokaal mee te nemen en/of te gebruiken.

5.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van Wijnkoperij Henri Bloem inzage verlangen in door de Deelnemer meegevoerde (hand-) bagage. In geval van weigering van medewerking kan de Deelnemer de (verdere) toegang tot het Lokaal worden ontzegd zonder dat de Deelnemer enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.4 Het is de Deelnemer verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van Wijnkoperij Henri Bloem, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Lokaal bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Wijnkoperij Henri Bloem te gebruiken.

5.5 Wijnkoperij Henri Bloem behoudt zich het recht voor van het evenement/de cursus waarbij de Deelnemer aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Deelnemer zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen/cursussen.

5.6 Binnen Wijnkoperij Henri Bloem gelden in alle ruimten een rookverbod. De Deelnemer is gehouden zich hieraan te houden. De medewerker van Wijnkoperij Henri Bloem is bevoegd bij weigering van medewerking van de Deelnemer de (verdere) toegang tot het Lokaal te ontzeggen, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

6.0 Aansprakelijkheid van Wijnkoperij Henri Bloem

6.1 Het verblijf van de Deelnemer in het Lokaal is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

6.2 Wijnkoperij Henri Bloem is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Wijnkoperij Henri Bloem en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Wijnkoperij Henri Bloem verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.

De aansprakelijkheid van Wijnkoperij Henri Bloem wordt onder meer uitgesloten voor:

schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Wijnkoperij Henri Bloem ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Lokaal en de door deze derden ingeschakelde personen;

schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Wijnkoperij Henri Bloem gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

(gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen/cursussen waarop de overeenkomst tussen Wijnkoperij Henri Bloem en de Deelnemer betrekking heeft;

schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers.

6.3 Wijnkoperij Henri Bloem is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Wijnkoperij Henri Bloem. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Wijnkoperij Henri Bloem onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Wijnkoperij Henri Bloem c.q. in het Lokaal, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

7.0 Reclame/ klachten

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Wijnkoperij Henri Bloem en de Deelnemer dienen de eigenaar van Wijnkoperij Henri Bloem binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Wijnkoperij Henri Bloem niet in behandeling genomen.

7.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Wijnkoperij Henri Bloem:

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) die evenementen/cursussen uitvoeren, in de samenstelling van het evenement/cursussen en verschuivingen van evenementen/cursussen naar een andere datum;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen/cursussen waarop de overeenkomst tussen Wijnkoperij Henri Bloem en de Deelnemer betrekking heeft;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere deelnemers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren deelnemers zal Wijnkoperij Henri Bloem het mogelijke verrichten om deze deelnemers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Lokaal, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Lokaal;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen/cursussen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen/cursussen, of die op enige andere wijze met deze evenementen/cursussen samenhangen, in andere ruimten van Wijnkoperij Henri Bloem;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

8 Persoonsgegevens

8.1 Gevens met betrekking tot de Deelnemer, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Deelnemer, die door Wijnkoperij Henri Bloem en/of kaaftenhaaf.nl worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Wijnkoperij Henri Bloem en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie.

Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij Wijnkoperij Henri Bloem en het verkooppunt. Indien de Deelnemer geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar Wijnkoperij Henri Bloem.

8.2 De deelnemer kan door Wijnkoperij Henri Bloem gevraagd worden zich te identificeren. Indien de deelnemer geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot Wijnkoperij Henri Bloem worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

9.0 Rechten van Wijnkoperij Henri Bloem

9.1 Bij overtreding door de Deelnemer van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Wijnkoperij Henri Bloem gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de deelnemer de (verdere) toegang tot het evenement/cursussen te weigeren zonder dat de Deelnemer recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Wijnkoperij Henri Bloem, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

9.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Wijnkoperij Henri Bloem bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement/curssuen te weigeren, zonder dat de Deelnemer c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

10.0 Overige voorwaarden / regelingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan Wijnkoperij Henri Bloem aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

11.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

10.1 Op deze Algemene Deelnemersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Deelnemer en Wijnkoperij Henri Bloem is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Deelnemer en Wijnkoperij Henri Bloem voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden.